ANBI

In verband met de voorwaarden voor een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling worden hier gegevens gepubliceerd.

De Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten e.o. behoort tot het verband van de Hersteld Hervormde Kerk.

Voordat de HHG Voorschoten e.o. per 1 mei 2004 ontstond, was er een zogeheten evangelisatievereniging, de Vereniging Nederlandse Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Voorschoten en omgeving. Deze vereniging is opgericht op 10 mei 1983, de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij notariële acte van 16 september 1983.

Op de HHG Voorschoten e.o. is de kerkorde van de HHK van toepassing. Zie daarvoor www.hersteldhervormdekerk.nl

De evangelisatievereniging functioneert als de kerkvoogdij van de HHG Voorschoten e.o. Deze vereniging is een zogeheten Annex.

Naam

De naam van de vereniging is Vereniging Nederlandse Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Voorschoten en omgeving.

De naam van de kerkelijke gemeente is Hersteld Hervormde Gemeente te Voorschoten e.o.

Nummers van de vereninging

Kamer van Koophandel-nummer 40446904.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 803876889.

SBI (Standaard BedrijfsIndeling) code 94911 Religieuze organisaties

Post- en bezoekadres

De kerkdiensten vinden plaats in Kerkgebouw Rehoboth,

Anth. van Leeuwenhoekkade 36 te Voorschoten.

Dit is geen postadres.

Het postadres is Zuidstraat 129, 2225 GV Katwijk

Doelstelling

De vereniging staat op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, opgevat in overeenstemming met de drie Formulieren van Enigheid. Het doel is ons te scharen rondom Gods Woord en de belijdenis der vaderen. Dit doel zal onder de Zegen des Heeren trachten te worden bereikt door prediking, pastoraat, catechisatie en alle verdere wettige middelen.

Een kerk en een kerkelijke gemeente worden volgens eigen recht geregeerd. Hiervoor wordt verwezen naar de bovengenoemde kerkorde. Voor de HHG Voorschoten e.o. is een plaatselijk reglement van toepassing, in overeenstemming met de kerkorde.

Beleidsplan

Het beleid staat uitsluitend het doel ten dienst.

Gereformeerde prediking en pastoraat dienen overeenkomstig Schrift en Belijdenis plaats te vinden.

Zie verder ook deze website.

Functie bestuurders

Het statuut kent de functies voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen secundus

Het bestuur wordt door de leden verkozen.

Namen bestuurders

Voorzitter Vacant

Secretaris J. Kol

Penningmeester B. Prins

Lid H. Kruider

Lid R. Wolleswinkel

Beloningsbeleid

De bestuurders van de vereniging ontvangen geen beloning.

De ambtsdragers van de HHG ontvangen overeenkomstig de orde van de kerk geen beloning.

Het werk wordt verricht uit roeping.

Volgens de kerkorde ontvangen predikanten een bedrag voor een preekbeurt, alsmede vergoeding van kosten.

De HHG Voorschoten is niet in staat de volledige bedragen te vergoeden.

Verslag

Elke maand wordt in het kerkblad verslag gedaan en worden activiteiten zoals kerkdiensten aangekondigd.

Elk jaar wordt het verslag van de jaarvergadering in het kerkblad gepubliceerd.

Financiële verantwoording

Elke maand verschijnt een verantwoording van de inkomsten en uitgaven in het kerkblad.

Jaarvergadering

Elk jaar wordt in maart een jaarvergadering gehouden voor leden/lidmaten. De activiteiten en gebeurtenissen worden kort overzien. Het bestuur wordt verkozen of herkozen.

Er is het financieel verslag. De financiën worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie door en uit de leden gekozen. Hierna worden de financiën in bespreking gegeven en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen.

Vervolgens wordt de penningmeester bedankt voor de bewezen diensten en gedechargeerd van zijn beleid. De kerkenraad en het bestuur bekijken vóór de jaarvergadering de stukken.

Na de jaarvergadering wordt een verslag in het kerkblad gepubliceerd met de mogelijkheid commentaar te leveren of wijzigingen aan te dragen.

Vervolgens keuren kerkenraad en bestuur het verslag goed.

 

Overzicht 2022

Inkomsten Collecten/Giften           € 17.893,18

Uitgaven                                           € 38.243,62

Negatief Saldo                               - € 20.350,45  

 

Inkomsten 2022

Collecten                              €   6.235,55

Giften                                    €   3.689,80
Vrijwillige bijdragen             €   3.800,00
Kerktelefoon                        €      680,00
Solidariteitsbijdrage            €      325,00

Diaconie                               €      177,50

Diverse inkomsten              €   2.985,33

                                              € 17.893,18

Uitgaven 2022

Predikanten/organist          € 17.288,48

Diverse uitgaven                 €   3.092.83

Diaconie                               €      177,50

Afschrijvingen                      €   2.800,00

Kerktelefoon                        €      992,52

Onderhoud kerkgebouw     €   6.952,75

Electra/water                       €   2.374,13

Solidariteitsbijdrage            €      831,64

KPN                                       €      896,40

Pacht                                     €   1.620,82

Heffingen e.d.                      €   1.216,56

                                              € 38.243,62