Algemene informatie

De Hersteld Hervormde gemeente Voorschoten e.o. is ontstaan op 1 mei 2004 en zet een deel van de Hervormde gemeente Voorschoten en Veur voort.

De aanduiding Hersteld Hervormd is een werknaam.

Op 16 september 1983 werd opgericht de Vereniging Nederlands Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Voorschoten en omgeving. Deze vereniging functioneerde al eerder en belegde kerkdiensten. Op 22 februari 1990 trad de vereniging toe tot de Hervormde gemeente Voorschoten en Veur met recht op uittreding. Met de toetreding betuigde het moderamen van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk op 12 april 1990 instemming.

De evangelisatie kende ambtsdragers en bediening van Woord en sacrament in een eigen gebouw Rehoboth.

In 2004 voelde de evangelisatie niet de vrijheid om toe te treden tot de PKN. De evangelisatie begeerde onverkort en volgens de statuten te blijven staan op het fundament van de gereformeerde belijdenis. Zo is er ook in de stedelijke omgeving van Voorschoten een kleine gemeente gebleven die zich op zondag wil stellen onder de prediking naar Schrift en belijdenis.

De kerkenraad

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth uit Voorschoten bestaat uit 1 ouderling en 1 vacant en 2 diakenen (vacant). Het werk van de ouderlingen is het meest zichtbaar in de kerkdiensten en de huisbezoeken.

Een maal per maand vergadert de kerkenraad samen met de kerkvoogdij in de consistorie van de kerk onder leiding van haar voorzitter.

Meer informatie vind u op de pagina kerkenraad

Kerkvoogdij

Rabobank:

NL78 RABO 0155 0109 56

Ten name van de Ned. Herv. Evangelisatie op Geref. Grondslag.

p/a Zuidstraat 129,

2225 GV Katwijk ZH.

Banknummer is te gebruiken voor alle kerkelijke doeleinden zoals giften, vrijwillige bijdragen, legaten en dergelijke alsmede voor alle extra collecten voor de kerk zoals die regelmatig worden aangekondigd.

Kosteres

M. Prins- van der Boon

Zuidstraat 129

2225 GV Katwijk ZH

071-4014728

 

 

Organist/Preekregelaar

B. Prins

Zuidstraat 129

2225 GV Katwijk ZH

071-4014728

0651067809